Příčiny pro vznik války byly náboženské, tzn. spor mezi katolíky a protestanty. A také mocenské. Habsburkové chtěli pod svojí nadvládou vytvořit z Evropy jednotnou katolickou monarchii.

1. fází byla Válka česká ( české stavovské povstání) - 1618-1620

Byl porušen Rudolfův majestát, byly znemožněny bohoslužby ve dvou kostelích. Svolává se sněm v Praze a ten vytváří delegaci, která míří na Pražský hrad, aby vyjednali nápravu. Místo toho ale delegace vtrhla do kanceláře Hradu a vyhodí Slavatu, Martinice a Fabricia z okna. Proběhla tak Pražská defenestrace.

Všichni pád přežili a informovali Vídeň. Byla vytvořena nová vláda třicet direktorů, z nichž byli všichni protestanti. Založili žoldnéřskou armádu, pro kterou pak sháněli peníze mezi měšťany. Gabriela Bethlen a jeho vojska se spojují s českými stavy, vytáhnou na Vídeň a oblehají ji.

Gabriel požaduje finanční obnos za pomoc českým stavům, ty ovšem nemají peníze, tak se obrátí na Fridricha II. A ten mu zaplatí. Do čela povstání se staví radikální část protestantů, kteří chtějí sesadit Habsburky. Většina protestantů chce jen dodržování majestátu. Šlechta, která nechce sesadit Habsburky, vojsko finančně nepodporuje.

Češi během zimy zbrojí a hledají spojence. Doufají v pomoc od kalvinistické unie, ta odmítne pomoc a jediný ochotný je Fridrich Falcký. Také doufají, že jim pomůže protestantská Anglie. Anglie nepomůže, král chce oženit svého syna se španělskou princeznou z rodu Habsburků. Pomůže Nizozemsko, ale jen finančně.

Habsburkové přijímají pomoc Španělska, mají na své straně papeže a kalvinistickou ligu.

V roce 1819 - umírá Matyáš, místo něj nastupuje už přijatý Ferdinand Štýrský, ten však byl pro Čechy nepřijatelný, protože je katolický fanatik.

Český zemský sněm jej sesazuje a dosazuje Fridricha Falckého (zimní král).

Gabriel stahuje svá vojska od Vídně, rakouští Habsburkové přejdou do protiútoku a Češi ustupují. Roku 1620 proběhla bitva na Bílé Hoře. Žoldnéři se rozutekli a české stavovské povstání bylo poraženo.

Fridrich Falcký opouští Prahu a na český trůn byl dosazen Ferdinand II, který je ve Vídni a svým zástupcem učiní Maxmiliána Bavorského. Ten má za úkol urovnat situaci v Čechách, ale později opouští Prahu. Další byl Karel z Lichtenštejna, který stál v čele soudu stavovského povstání.

Byl vynesen Verdikt, poprava 27 pánů, tři si Vídeň stáhla a dva z 27 ještě při popravě mučili. Dne 21. 6. 1621 proběhla poprava 27 pánů na Staroměstském náměstí.

Roku 1627 Habsburkové vydali Obnovené zřízení zemské, které potvrzuje dědičné právo na české země, jediné možné vyznání katolické, němčina a čeština je zrovnoprávněna a návrat duchovenstva na český zemský sněm.

2. fází byla Válka Falcká (1620 - 1625)

Bojovalo se o protestanská území Fridricha Falckého (Horní a dolní Falc). Fridrich však boj o území prohrává a ztrácí svůj kurfiřtský hlas ve prospěch Maxmiliána II.

3. fáze byla Válka dánská (1625 - 1630)

Koaliční vojska postupují na jih proti Vídni a Albrecht z Valdštejna nabídl Habsburkům svou pomoc, že vybuduje vlastní armádu, vycvičí ji a porazí koalici. Habsburkové přistupují na nabídku.

V roce 1626 v bitvě u Desavy byla protihabsburská koalice poražena.

Roku 1626 v bitvě u Luteru Albrecht poráží znovu protihabsburskou koalici a je odměněn. Dostává české državy a tituly vévoda Meklenburský, generál Severního a Baltského moře, titul generalismu, vrchní velitel rakouských vojsk.

Ferdinand II. využil vítězství k vydání restitučního ediktu, tzn. navrácení majetku církvi.

Růst moci Albrechta z Valdštejna vadil říšským knížatům a roku 1630 Ferdinand II. sesazuje Albrechta ze všech funkcí a restituční edikt odloží k zapomnění.

4. fází byla Válka švédská (1630 - 1635)

Vytvořila se koalice Gustava II. Adolfa (švédský král), vede svá vojska na území ŘNŘ. Jejich spojenci Sasové ve stejnou dobu vtrhnou do Čech a obsazují Prahu. Češi vidí naději a zvažují získání Albrechta na svou stranu, jenže Ferdinand II. znovu zažádá o pomoc a Albrecht opět vstupuje do služeb Ferdinanda II.

V roce 1632 v bitvě u Lutzenu má Albrecht převahu, Gustav umírá nešťastnou nehodou. Boj je nerozhodný.

Albrecht byl pověřen vyjednávání se Sasy, sám ale tajně vyjednával se Švédy a Francouzi, kteří ho chtěli udělat českým králem. Albrecht však ztratil důvěru všech.

Roku 1633 v bitvě u Stinavy Albrecht porazil Švédy, po bitvě popustil zajaté Švédy a vojáky českého stavovského povstání.

Ferdinand znovu sesazuje Albrechta z Valdštejna.

V roce 1634 byl Albrecht zavražděn Habsburky v Chebu.

5 fáze byla Válka Švédsko-francouzská (1635-1648)

Do války vstoupili Francouzi a vyhlásili válku Španělským Habsburkům. Do Čech vtrhly švédská vojska a drancují.

Roku 1644 proběhlo mírové jednání ve Vestfálských městech Munster a Osnabrucku, ovšem nic nevyřešilo

V roce 1645 proběhla bitva u Jankova. Byla to jedna z nejkrvavějších bitev 30 leté války, kde Švédi poráží Habsburky.

Roku 1648 Vestfálský mír ukončuje válku.

V Čechách se ale bojovalo dál. Češi se snažili zabránit Švédům přejít most a obsadit Staré a Nové město. Švédi ukradli české klenoty a nevrátili.

Mariánský sloup byl postaven po výhře nad Švédy a v roce 1918 ho Pražané strhli, Brali to jako symbol nadvlády Habsburků.